Odstoupení od smlouvy

 

Kupující nepodnikatel / který nemá přidělené identifikační číslo / má podle zákona č. 102/2014 W. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího a o změně některých zákonů, dle bodu 7, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.

 

Při odstoupení od smlouvy nevyhovující zboží nám zašlete zpět na naši adresu:

 

ADL, P. r. o.

Povstání českého lidu 3

Košice 040 22

Slovensko

 

Odeslat zboží:

 

 • důkladně zabaleno (doporučeno doporučením), ne na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nebude převzato.

 

 • Připojte k němu kopii faktury s číslem bankovního účtu a vyplněným vzorovým formulářem pro výběr (tím se urychlí celkový proces).
  Vzorový formulář pro výběr najdete zde: vf_endoc

 

Zboží musí splňovat následující podmínky:

 • Zboží musí být důkladně zabaleno
 • Zboží nesmí být používáno - nejsou žádné známky používání a nošení.
 • Zboží musí být kompletní!

Při odesílání zboží neneseme odpovědnost za ztrátu zboží na cestě k nám-je povinností zákazníka zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě během přepravy.

 

Povinnosti obchodníka v případě odstoupení od smlouvy

 • Obchodník uhradí spotřebiteli veškeré provedené platby, případně včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 11. Obchodník uhradí platby a náklady uvedené v prvním pododstavci stejným platebním prostředkem použitým spotřebitelem v původní transakci, pokud se se spotřebitelem výslovně nedohodl jinak a pokud spotřebitel v souvislosti s takovou náhradou nenese žádné poplatky.

 

 • Aniž je dotčen odstavec 1, není obchodník povinen uhradit dodatečné náklady, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení než nejlevnější typ standardní dodávky, který obchodník nabízí.

 

 • Pokud obchodník v případě kupní smlouvy nenavrhl vyzvednutí zboží sám, může počkat na vrácení peněz, dokud zboží neobdrží zpět, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

 • Nenavrhl-li obchodník k vyzvednutí zboží sám, zašle spotřebitel zboží zpět nebo předá obchodníkovi nebo osobě zmocněné obchodníkem k převzetí zboží bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obchodníkovi oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 11. Lhůta je splněna, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.

 

 • Spotřebitel nese pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží, s výjimkou případů, kdy obchodník souhlasil, že je ponese sám, nebo pokud obchodník nesplnil povinnost informovat spotřebitele, že tyto náklady nese spotřebitel. 

 

 • Pokud bylo v případě smluv mimo prostory zboží dodáno do domu spotřebitele v době uzavření smlouvy, je obchodník povinen si zboží vyzvednout na vlastní náklady, pokud z důvodu své povahy nemůže být normálně vráceno poštou.

 

 • Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku manipulace se zbožím jiným způsobem, než je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel v žádném případě neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informace o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 bod h).

 

 • Pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání žádosti v souladu s čl.7 písm. a). 3 nebo čl.8 odst. 8, uhradí obchodníkovi částku odpovídající rozsahu poskytnutého plnění až do okamžiku, kdy informoval obchodníka o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve srovnání s celkovým rozsahem služeb poskytovaných na základě smlouvy. Přiměřená částka, kterou má spotřebitel zaplatit obchodníkovi, se vypočítá na základě celkové ceny sjednané ve smlouvě. Je-li celková cena nadhodnocena, vypočte se příslušná částka na základě tržní hodnoty poskytnuté výhody.

 

Osobní vrácení zboží

 

V případě osobního dodání zboží je nutné předem dohodnout Datum osobního doručení z důvodu přípravy potřebné administrativy (dobropis, reklamační protokol atd...). Zboží můžete osobně přinést každý pracovní den, kromě pondělí, v 08.00-16.00..